ההשקפה החב"דית באספקלריית דברי ימי אדמור"י וחסידי חב"ד לדורותיהם

Monday, March 15, 2010

Reb Avrahom Elyeh Plotkin Zatz"l (1) [cont]

הגאון החסיד רבי אברהם אלי' פלאטקין זצ"ל המשך


Reb Berel Rivkin’s description continues:

“Similarly in Chassidus, just as his ability was great and mighty in נגלה (the revealed part of Torah) so was he great and mighty in the study of Chassidus. With penetrative intellect, understanding and breadth of mind, with his pure logic, he would illuminate and explain each profound conception; so that one could grasp it with simple logic and assimilate it in one’s thought process.

“I remember, that even when we entered into the casual conversation, of the sort that Yeshiva students indulge in – belonging to the category of שיחת חולין של תלמידי חכמים (“mundane talk of Torah scholars”) (ראה סוכות כ"א ע"ב) – every utterance that escaped his mouth, was a brilliant flash of inspiration, filled with import and reasoning. Even his casual conversation "היו באמת צריכים לימוד" (“required study”), for with his awesome intellectual abilities his mouth dripped pearls of wisdom.

“I remember too, the unique regard and affection that our holy Rabbeim, the Rebbe Rashab and his son the Rebbe Rayatz, showed for him, they took an interest in him and expressed their goodwill toward him on a scale that only a privileged few ever merited.

“With the passing of time, he served for years [in various towns] in the capacity of Rov, adding great wisdom to that which he had already acquired. All the גדולי הדור recognized him and held him in the highest esteem. The great Rogatchover Goan, who, as is well known, was by no means extravagant in his distribution of titles, even to great and expert Rabbonim, nevertheless held him in high esteem bestowing with the title

"הרב החריף ובקי, מפלפל בהלכה, ומתון ומסיק שמעתא כו'" (ראה שו"ת צפנת פענח ח"ב סימנים ד, נח ,נט).

So great was his esteem that he went entirely beyond the norm ordaining him with סמיכת חכמים and crowning him with distinguished titles.

facsimile of Reb Avrohom Elye’s Smicha from the Rogotchover Goanthe text:

אור ליום ב' מצחהמ"צ [מוצאי חג המצות] תרפ"ג.

האמת ניתן ליכתב איך שזה כמה אשר קבלתי הרבה שו"ת מאת הרב החריף ובקי חרד לדבר ד' זה הלכה כמהור"ר אברהם אלי' נ"י רב מאושוועט וראיתיו אשר לו ידיו ללבן שמעתא להלכתא ומלא דבר לכן מכל דין סמוכו לנא יורא וידין וד' ית' יזמין לו משרה נכונה ויכולים לסמוך עליו בכל השייך לרב ואף שאין אני מכיר אותו פב"פ מ"מ מבואר מהל דסנהדרין דף י"ד ע"א ובדברי הרמב"ם ז"ל בהל' סנהדרין פ"ד דגם סמיכה גמורה בדיני קנסות יכולים ליתן שלא בפניו ומכ"ש נתינת רשות שליח דודאי יכולים כמו בהך דסנהדרין דף ה, ע"ב ובירוש' פ"א בגיטין ואקצר.

כ"ד יוסף ראזין רב מדווינסק.

וכעת עצור בפעטערגראד

1 comment:

  1. Thank you. I look forward to more post on Chabad history and personality's.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...